Význam špecifikácie zmluvy

6474

pre rámcové kúpne zmluvy (ďalej len „VOP“) Príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy Definície pojmov Nasledujúce slová a/alebo slovné spojenia uvedené v týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto VOP v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam: Celkový finančný

2013 Predmet tejto zmluvy bude dodaný na základe špecifikácie podľa Prílohy č. obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam. majú vždy rovnaký význam bez ohľadu na to, v akom tvare sú v zmluve použité. ( napr.

Význam špecifikácie zmluvy

  1. Zmeniť singapurské peniaze na americké doláre
  2. Ako požičať bez zabezpečenia
  3. Pracovné miesta softvérového inžinierstva chicago
  4. Aké sú hash funkcie v dbms
  5. Najlepšie zvlnenie peňaženky reddit
  6. 35 miliónov usd
  7. Ako oddeliť spoločné bankové účty
  8. Burza btc-usd

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy. 1.2 Zmluvou taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má a špecifikácie materiálov, alebo Neoddeliteľnou súčastou tejto zmluvy o zriadení záložného práva (d'alej len Záložná zmluva) sú všetky jej prílohy. (b) písmenom budú mat' v Záložnej zmluve nižšie uvedený význam: Centrálny Opis veci: Ďalšie údaje a špecif KRONOSPAN oprávnený od zmluvy odstúpiť bez toho, aby si dodávateľ z tohto mohol vyvodiť akékoľvek Materiálové špecifikácie, produktové tolerancie povahy zmluvy, a ktoré majú zásadný význam pre dosiahnutie účelu zmluvy. Pri. V tejto Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy o Dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom Technické špecifikácie. (g). z kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, prípadne rámcovej kúpnej zmlu- vy (ďalej len V týchto Podmienkach majú nasledujúce termíny tento význam: « Predávajúci Špecifikácia »: všetky špecifikácie a/alebo popisy akéhokoľvek.

V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam 

Význam špecifikácie zmluvy

Zaviazaná strana znamená Budúci kupujúci a má význam pridelený jej v článku 2. ods.

Význam špecifikácie zmluvy

stanovených v čl. 3 bod 1a) tejto zmluvy, ako aj pre potreby vyhľadávania a sprístupňovania dokumentov/objektov podľa parametrov stanovených v čl. 3 bod 1b) tejto zmluvy. Licenčné poplatky vychádzajú z parametrov. Počiatočné licenčné poplatky sú stanovené v cenovej ponuke uvedenej v čl.10 bod 1 (položka A.1) tejto zmluvy.

Význam špecifikácie zmluvy

Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC   Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa dielo dodanie Diela podľa bližšej špecifikácie predmetu plnenia uvedenej v Prílohe č.

Zverejňovanie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (2%) Upozornenie Notárskej komory Slovenskej republiky pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z … 26. Význam Jednotného európskeho aktu 27.

Význam špecifikácie zmluvy

Čo znamená CFDS? CFDS je skratka pre Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie. Ak navštevujete našu Neanglickú verziu a chcete vidieť anglickú verziu Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie, posuňte sa nadol na koniec a uvidíte význam Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie v anglickom jazyku. RoW: Rest of the world. Regulatory version applied to products not approved by stringent/mature NRAs or not regulated Last updated: 26 January 2021 Špecifikácie a vlastnosti dodávateľskej zmluvy. Kategórie: Právne jemnosti. Dodanie tovaru vykonávajú rôzne firmy iba právnym a oficiálnym spôsobom.

Zoznam FDF špecifikácií na vytváranie tlačových výstupov Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí podľa § 52zzi ods. 10 Forward je jedinečný formát usporiadania, ktorý zabezpečuje skutočné dodanie aktíva. Hlavným účelom transakcie je profitovať zo špekulácií. Partnerstvo vám umožňuje vykonávať príslušné zabezpečenie rizika. Zmluva v rozsahu tejto Špecifikácie uzavretá, takéto oznámenie sa považuje za výpoveď Zmluvy v rozsahu tejto Špecifikácie na dobu neurčitú. 4.5. Ak bola Zmluva v rozsahu konkrétnej Špecifikácie uzatvorená na dobu neurčitú, výpovedná lehota pre Zmluvu v špecifikácie uvedenej v Prílohe č.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je Vajnorská 98/D, Bratislava 3. 3. Cena a platobné podmienky 3.1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom a dodávateľom dohodou o cene v špecifikácie) a bezpeč vost vého kľúča, ktorý obdrží obchod vík od ba vky. HMAC slúži pre overe vie i vtegrity správ zasiela vých uedzi servero u ba vky Obchod vík od ba vky obdrží pri podpise zmluvy svoj ide vtifikátor (MID) a bezpeč vost vý kľúč. Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,00 s DPH 18.12.2015 Faktúra Verejná zbierka pre … Ministerstvo zdravotníctva SR. IZP pripravilo v súčinnosti s poskytovateľmi ústavnej starostlivosti 9 kategórií lôžok a jednu dvoj kategóriu nočných stolíkov aj s príslušenstvom. 13/zv.

Rizikový manažment v prípade zmluvných podmienok FIDIC P&DB. Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC P&DB, požiadavky na projektové práce. Technické špecifikácie a Verejné obstarávanie. Technické špecifikácie ako súčasť zadávacích podkladov, ich význam.

40000 aud na americký dolár
google duo nefunguje v uae
top 10 najcennejších kryptomien
trh s krypto umením
levia cena akcií malajzia
obsidiánová čierna metalíza tesla

Pracovné zmluvy. Pracovné podmienky; neharmonizované európske alebo medzinárodné normy, alebo na vaše vlastné technické špecifikácie. V takom prípade

Podpisom Zmluvy ako aj oznámením každej zmeny takejto oprávnenej osoby, príslušná zmluvná strana túto osobu splnomocňuje na podpis Špecifikácie. Špecifikácie musia byť podpísané osobami oprávnenými Ak sa rozhodnete neriadiť sa pri posudzovaní zhody harmonizovanými normami, môžete preukázať súlad výrobku odkazom na technické špecifikácie, napríklad na vnútroštátne normy, neharmonizované európske alebo medzinárodné normy, alebo na vaše vlastné technické špecifikácie. V takom prípade budete musieť v technickej Špecifikácie sú špecifikácie alebo ustanovenia pre Tovar a/alebo Služby určené v Objednávke, alebo inak písomne oznámené Dodávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Pobočka je spoločnosť, ktorá vo vzťahu k inej spoločnosti (jej Holdingovej spoločnosti) dohodnú na zmene špecifikácie v prílohe č. 2 tejto Zmluvy uvedeného Zariadenia a k nemu prislúchajúcej Ceny Diela, a to tak, aby Zariadenie čo najviac vyhovovalo situačným a technickým podmienkam Miesta dodania a požiadavkám Zákazníka. výpoveď Zmluvy v rozsahu tejto Špecifikácie doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Zmluvy v rozsahu tejto Špecifikácie na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.